Prisrčno dobrodošli na spletni strani
oddelka VII - Manjšinsko šolstvo pri
Deželnem šolskem svetu za Koroško!Vodja oddelka: dipl. ped. Sabine Sandrieser

Kdo smo?

Oddelek VII - Manjšinsko šolstvo pri Deželnem šolskem svetu za Koroško
Vodja oddelka: dipl.ped. Sabine Sandrieser

Šolsko nadzorstvo:

Zadeve splošno izobraževalnih obveznih šol z dvojezičnim poukom po manjšinskem šolskem zakonu za Koroško ter pouka slovenščine na ljudskih in glavnih šolah/novih srednjih šolah na Koroškem: dipl.ped. Sabine Sandrieser, deželna šolska nadzornica s f. p.
e-pošta: sabine.sandrieser@lsr-ktn.gv.at

Zadeve Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu, zadeve Dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu ter pouka slovenščine na srednjih in višjih šolah v območju Deželnega šolskega sveta za Koroško:
mag. dr.Michael Vrbinc, strokovni nadzornik
e- pošta: michael.vrbinc@lsr-ktn.gv.at

Tajništvo in administracija:

Martina Weinfurtner
e- pošta: martina.weinfurtner@lsr-ktn.gv.at
Kontakt: Tel.: + 43/ 463/ 5812/ 412
Naslov: 10. Oktober Str. 24, 9010 Klagenfurt am Wörthersee

Prisrčno dobrodošli na spletni strani
oddelka VII - Manjšinsko šolstvo pri
Deželnem šolskem svetu za Koroško!Vodja oddelka: dipl. ped. Sabine Sandrieser

Kdo smo?

Oddelek VII - Manjšinsko šolstvo pri Deželnem šolskem svetu za Koroško
Vodja oddelka: dipl.ped. Sabine Sandrieser

Šolsko nadzorstvo:

Zadeve splošno izobraževalnih obveznih šol z dvojezičnim poukom po manjšinskem šolskem zakonu za Koroško ter pouka slovenščine na ljudskih in glavnih šolah/novih srednjih šolah na Koroškem: dipl.ped. Sabine Sandrieser, deželna šolska nadzornica
e-pošta: sabine.sandrieser@lsr-ktn.gv.at

Zadeve Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu, zadeve Dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu ter pouka slovenščine na srednjih in višjih šolah v območju Deželnega šolskega sveta za Koroško:

mag. dr. Theodor Domej, strokovni nadzornik
e- pošta: theodor.domej@lsr-ktn.gv.at

Tajništvo in administracija:

Martina Weinfurtner
e- pošta: martina.weinfurtner@lsr-ktn.gv.at

Kontakt: Tel.: + 43/ 463/ 5812/ 412
e- pošta: abt7@lsr-ktn.gv.at
Naslov: 10. Oktober Str. 24, 9010 Klagenfurt am Wörthersee

Na Koroškem so poleg šol z nemškim učnim jezikom tudi t. i. dvojezične šole z nemškim in slovenskim učnim jezikom. To je regionalna izobraževalna ponudba avstrijskega šolstva in je namenjena predvsem slovenski narodni skupnosti na Koroškem.

S spletnim nastopom hočemo v prvi vrsti informirati in sicer o

najvažnejših določilih manjšinskega šolskega zakona

formalnostih prijav

organizaciji dvojezičnega pouka in

zgodovinskem razvoju manjšinskega šolstva na Koroškem.Pravne osnove manjšinskega šolstva na Koroškem:

Vodilo avstrijske politike do avtohtonih in z zakonom priznanih narodnih skupin je ubesedeno v osmem členu zveznega ustavnega zakona. Neuradni prevod člena (uradnega prevoda v slovenščino ni) se glasi:
 
Člen 8. (1) Nemščina je, kljub pravicam, ki so z zveznimi zakoni priznane jezikovnim manjšinam, državni jezik republike.
(2) Republika (zveza, dežele in občine) se priznava k svoji zrasli nastali jezikovni in kulturni raznolikosti, ki se izraža v njenih avtohtonih narodnih skupinah. Jezik in kultura, obstoj in ohranitev teh narodnih skupin je treba spoštovati, varovati in podpirati.
(3) Avstrijski znakovni jezik se priznava kot samostojen jezik. Podrobnosti so določene z zakoni.  
 
Nadaljnje pravne osnove so:
Državna pogodba (Saint-Germain-en-Laye, 1919), V. odsek III. dela: 
http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=33762
 
ČlenVII državne pogodbe (Dunaj 1955)
http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=33764
 
Manjšinski šolski zakon za Koroško:
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=
Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009246

Kako prijavimo otroka k dvojezičnemu pouku na ljudskih šolah oz. pouku slovenščine na glavnih šolah/novih srednjih šolah?

Načelno imajo vsi starši možnost, da prijavijo svojega otroka k dvojezičnemu pouku na ljudskih šolah. Običajno se prijavi otroka pri vpisu v šolo, najkasneje pa prvi dan v novem šolskem letu. Prijava je pisna ali ustna, ustno prijavo zapiše ravnatelj/ica.

Na glavnih šolah/novih srednjih šolah se otroka prijavi k pouku slovenščine pri vstopu na šolo oz. ob začetku naslednjega šolskega leta.

Prijava velja za celotno šolsko dobo obiskovane šole.

Sprejem v višjo šolo s slovenskim oziroma slovenskim in nemškim učnim jezikom:

Za sprejem učenk in učencev v višjo šolo s slovenskim oziroma slovenskim in nemškim učnim jezikom veljajo enaki predpisi kot za vse druge šole tega šolskega tipa. Dodatno k njim pa velja določilo, da se morejo vanje vpisati le učenke in učenci, ki morejo dokazati, da njihovo znanje slovenskega jezika zadošča za nadaljnje šolanje.


Pouk slovenščine na srednjih in višjih šolah z nemškim učnim jezikom

Na številnih koroških višjih šolah ponujajo pouk slovenskega jezika, večinoma kot prosti (fakultativni) učni predmet, deloma kot izbirni obvezni predmet. Medtem ko je v obveznem šolstvu (če so učenke in učenci k dvojezičnemu pouku oziroma k pouku predmeta„Slovenščina“ prijavljeni na osnovi Zakona o manjšinskem šolstvu za Koroško) možen pouk ob vsakem številu prijav, za srednje in višje šole velja določilo, da je potrebno zadostno število prijav in da imajo šole na razpolago potrebna sredstva (tako imenovane vrednostne enote). Osnova so določila odredbe o vodenju obveznih predmetov, prostih (fakultativnih) predmetov, neobveznih vaj in pospeševalnega pouka ter o delitvi pouka v posameznih učnih predmetih na skupine učenk in učencev (Odredba o otvoritvenih in delitvenih številih).

a) Slovenščina kot prosti (fakultativni) predmet:

Na osnovi zakona o šolskem pouku (§ 12.1) se morejo učenke in učenci prijaviti k prostim (fakultativnim) predmetom in neobveznim vajam. Prijave so možne ob sprejemu v šolo ali pa v najmanj tridnevnem in največ enotedenskem roku, ki ga določi vodja šole ob začetku drugega polletja predhodne šolske stopnje. Prijava velja le za naslednje šolsko leto. Po tem roku je prijava možna le, v kolikor ne povzroči delitve skupine.

Kot prosti (fakultativni) predmet oziroma neobvezna vaja se more voditi “Slovenščina”, če je prijavljenih najmanj osem učenk in učencev, od devete šolske stopnje naprej pa pri najmanj petih prijavljenih učenkah in učencih. Če v okviru enega razreda (enega letnika) najnižje možno število učencev in učenk ni doseženo, se more združiti učence in učenke več razredov (letnikov) ene ali več šol, da se doseže najnižje možno število učencev.

Za izbirne obvezne predmete velja, da morajo učenci in učenke izbirati med njimi (npr. med slovenščino in italijanščino). Prijave so možne ob sprejemu v šolo ali pa v najmanj tridnevnem in največ enotedenskem roku, ki ga določi vodja šole ob začetku drugega polletja predhodne šolske stopnje. Prijava velja za vse šolske stopnje, v katerih učni načrt predvideva obvezni predmet (Zakon o šolskem pouku, § 11.1).

b) Slovenščina kot izbirni obvezni predmet

Izbirni obvezni predmet „Slovenščina“ je možno voditi od devete šolske stopnje dalje, če je prijavljenih najmanj pet učenk in učencev. Če se tega najnižjega možnega števila učenk in učencev v enem razredu (enem letniku) ne doseže, se more združiti učence in učenke več razredov (letnikov) ene ali več šol istega šolskega tipa ali iste usmeritve, da se doseže predpisano najnižje število učenk in učenecev, v kolikor dotična šola ni preveč oddaljena.

Izbirni obvezni predmet „Slovenščina“ je možno voditi od devete šolske stopnje dalje, če je prijavljenih najmanj pet učenk in učencev. Če se tega najnižjega možnega števila učenk in učencev v enem razredu (enem letniku) ne doseže, se more združiti učence in učenke več razredov (letnikov) ene ali več šol istega šolskega tipa ali iste usmeritve, da se doseže predpisano najnižje število učenk in učenecev, v kolikor dotična šola ni preveč oddaljena.

Prosim izberite:

• Ljudske šole
Glavne šole/Nove srednje šole
Višje šoleLjudske šole na območju manjšinskega šolskega zakona
Schule

Adresse, Telefon, E-Mail

Egg bei Hermagor/
Brdo pri Šmohorju

9624 Egg 28
Tel. 04282 2638
direktion@vs-egg.ksn.at
www.vs-egg.ksn.at

St.Stefan im Gailtal/
Štefan na Zilji

9623 St. Stefan
Bach 25
Tel./ Fax: 04283 2286
direktion@vs-st-stefan-gail.ksn.at
www.vs-st-stefan-gail.ksn.at

Feistritz im Rosental/
Bistrica v Rožu

9181 Feistritz - Bistrica, Schulstraße 214
Tel. 04228 2024
direktion@vs-feistritz-rosental.ksn.at
www.vs-feistritz-rosental.ksn.at

Ferlach 1- Friedrich Perkonig
Schule/
Borovlje 1

9170 Ferlach – Borovlje
Neubaugasse 7
Tel. 04227 2600 – 60
direktion@vs-ferlach1.ksn.at
www.vs-ferlach1.ksn.at

Ferlach 2/
Borovlje 2*

9170 Ferlach – Borovlje
J. Marx-Gasse 1
Tel. 04227 2600-70
direktion@vs-ferlach2.ksn.at
www.vs-ferlach2.ksn.at

Ferlach 3/
Borovlje 3*

9170 Ferlach – Borovlje  Neubaugasse 7
Tel. 04227 2600-61
direktion@vs-ferlach3.ksn.at
www.vs-ferlach3.ksn.at

Grafenstein - Clemens Holzmeister Schule/ Grabštanj

9131 Grafenstein
C. Holzmeister-Str. 34
Tel. 04225-2015/Fax: 3053
direktion@vs-grafenstein.ksn.at
www.vs-grafenstein.ksn.at 

Gurnitz/
Podkrnos

Ebental 9065
Niederdorfer Str. 8
Tel. 0463 73 1 73
direktion@vs-gurnitz.ksn.at
www.vs-gurnitz.ksn.at

Keutschach/
Hodiše

9074 Keutschach 21
Tel. 04273 2380, Fax: 23804
direktion@vs-keutschach.ksn.at
www.vs-keutschach.ksn.at 

Köttmannsdorf /
Kotmara vas

9071 Köttmannsdorf
Schulweg 2
Tel. 04220 2205-1/Fax: 2205-4
direktion@vs-koettmannsdorf.ksn.at
www.vs-koettmannsdorf.ksn.at

Ludmannsdorf/
Bilčovs

9072 Ludmannsdorf  - Bilčovs Ludmannsdorf  - Bilčovs 44
Tel. 04228 2765
direktion@vs-ludmannsdorf.ksn.at
www.vs-ludmannsdorf.ksn.at

Maria Rain/
Žihpolje

9161 Maria Rain
Schulweg 9
Tel. 04227 84234
direktion@vs-maria-rain.ksn.at
www.vs-maria-rain.ksn.at

Mieger/
Medgorje
Expositur der VS Gurnitz/Medgorje
podružnica LŠ Podkrnos

9065 Ebenthal
Obitschach 16 
Tel. 04225 8219
direktion@vs-mieger.ksn.at
www.vs-mieger.ksn.at

Radsberg-
Expositur der VS Gurnitz/ Radiše-
podružnica LŠ Podkrnos

9065 Ebenthal
Schwarz 17
Tel. 0463 740047
direktion@vs-radsberg.ksn.at

St. Margareten im Rosental/ Šmarjeta v Rožu

9173 St. Margareten –
Šmarjeta v Rožu 36
Tel. 04226 250
direktion@vs-st-margareten.ksn.at
www.vs-st-margareten.ksn.at

Schiefling/
Škofiče

9535 Schiefling
Schulstraße 39
Tel. 04274 52119
direktion@vs-schiefling.ksn.at
www.vs-schiefling.ksn.at

Wabelsdorf/
Vabeljna vas

9121 Tainach
Wabelsdorf 26
Tel. 04224 81437
direktion@vs-wabelsdorf.ksn.at
www.vs-wabelsdorf.ksn.at 

Zell Pfarre/
Sele Fara

9170 Ferlach /Borovlje
Zell Pfarre / Sele Fara 47
Tel. 04227 7214
direktion@vs-zell-pfarre.ksn.at
www.vs-zell-pfarre.ksn.at 

Arnoldstein/
Podklošter

9601 Arnoldstein
Kärntner Straße 28
Tel. 04255 2260-38 
direktion@vs-arnoldstein.ksn.at
www.vs-arnoldstein.ksn.at 

Damtschach/
Domačale

9241 Wernberg
Schulweg 17
Tel. 04252 2116  Fax: 24328
direktion@vs-damtschach.ksn.at
www.vs-damtschach.ksn.at

Finkenstein /
Bekštanj

9584 Finkenstein
Marktstraße 17
Tel./ Fax: 04254 2032
direktion@vs-finkenstein.ksn.at
www.vs-finkenstein.ksn.at 

Fürnitz /
Brnca/

9586 Fürnitz
Schulweg 3
Tel. 04257 3539
direktion@vs-fuernitz.ksn.at 
www.vs-fuernitz.ksn.at

Goritschach/
Goriče/

9241 Wernberg
Dueler Straße 2
Tel. 04252 2177
direktion@vs-goritschach.ksn.at
www.vs-goritschach.ksn.at

Gödersdorf /
Diča vas

9585  Gödersdorf
Peter-Rosegger-Weg 1
Tel. 04257 2898
direktion@vs-goedersdorf.ksn.at
www.vs-goedersdorf.ksn.at

Hohenturn/
Straja vas

9613 Feistritz /Gail
Achomitz 33
Tel. 04256 2273
direktion@vs-hohenthurn.ksn.at
www.vs-hohenthurn.ksn.at

Köstenberg/
Kostanje

9241 Köstenberg  12
04274 7198
direktion@vs-koestenberg.ksn.at
www.vs-koestenberg.ksn.at

Latschach /
Loče

9582 Latschach
Rosentaler Straße 8
Tel. 04254 2790
direktion@vs-latschach.ksn.at
www.vs-latschach.ksn.at

Ledenitzen /
Ledince

9581 Ledenitzen 
Forstweg 9
Tel./ Fax: 04254 2894
direktion@vs-ledenitzen.ksn.at
www.vs-ledenitzen.ksn.at

Lind ob Velden/
Lipa pri Vrbi

9220 Velden
Triester Straße 2
Tel. 04274 2272
direktion@vs-lind.ksn.at
www.vs-lind.ksn.at

Maria Elend/
Podgorje

9182 Maria Elend /Podgorje 18
Tel. 04253 566 / Fax: 38632
direktion@vs-maria-elend.ksn.at
www.vs-maria-elend.ksn.at

Nötsch/
Čajna

9611 Nötsch 115
Tel. 04256 2073
direktion@vs-noetsch.ksn.at
www.vs-noetsch.ksn.at

Rosegg/
Rožek

9232 Rosegg - Rožek
Wildparkweg 9
Tel. 04274 2198
direktion@vs-rosegg.ksn.at
www.vs-rosegg.ksn.at

Rosenbach/
Podrožca

9183 Rosenbach 68
Tel./ Fax: 04253 8211
direktion@vs-rosenbach.ksn.at
www.vs-rosenbach.ksn.at

St. Egyden /
Šentilj

9536 St. Egyden 46
Tel. 04274-8130
direktion@vs-st-egyden.ksn.at

St. Georgen i.G.
Expositur der VS Nötsch/Šentjurij n.Z.
podružnica LŠ Čajne

9212 St. Georgen i.G.
Tel. 04256 3002
direktion@vs-noetsch.ksn.at

St.Jakob im Rosental/ Šentjakob v Rožu

9184 St. Jakob i. R.- Šentjakob v Rožu 47
Tel. 04253 2109
direktion@vs-st-jakob-rosental.ksn.at
www.vs-st-jakob-rosental.ksn.at

St. Leonhard bei Siebenbrünn/
Šentlenart pri Sedmih studencih

9587 Riegersdorf
St. Leonhard 11 
Tel. 04257 2464
direktion@vs-st-leonhard.ksn.at
www.vs-st-leonhard.ksn.at 

Thörl Maglern /
Vrata

9602 Thörl Maglern 38
Tel. 04255 8201
direktion@vs-thoerl-maglern.ksn.at
www.vs-thoerl-maglern.ksn.at

Velden/
Vrba

9220 Velden
Rosentaler Straße 15
Tel. 04274 2672
direktion@vs-velden.ksn.at
www.vs-velden.ksn.at

VS 11 Villach – Maria Gail/ VS 11 Beljak-Marija na Zilji

9500 Villach
Abstimmungsstraße 128
Tel./Fax: 04242 317182-1 direktion@vs-villach11.ksn.at
www.vs-villach11.ksn.at

Bad Eisenkappel/
Železna kapla

9135 Bad Eisenkappel - Železna kapla
Schulhausgasse 150
Tel. 04238 22813
direktion@vs-eisenkappel.ksn.at
www.vs-eisenkappel.ksn.at

Bleiburg/
Pliberk

9150 Bleiburg – Pliberk Bahnhofstraße 18
Tel. 04235 2064
direktion@vs-bleiburg.ksn.at
www.vs-bleiburg.ksn.at 

Diex /
Djekše

9103 Diex 167
Tel. 04231 8119
direktion@vs-diex.ksn.at
www.vs-diex.at

Eberndorf /
Dobrla vas

9141 Eberndorf /Dobrla vas
Hofbauerstr. 4
Tel. 04236 2114
direktion@vs-eberndorf.ksn.at
www.vs-eberndorf.ksn.at

Edling/
Kazaze

9125 Kühnsdorf
Edling 42
Tel. 04232 6117
direktion@vs-edling.ksn.at
www.vs-edling.ksn.at

Gallizien/
Galicija

9132 Gallizien
Krejanzach 2
Tel. 04221 2017
direktion@vs-gallizien.ksn.at
www.vs-gallizien.ksn.at

Globasnitz/
Globasnica

9142 Globasnitz  - Globasnica133
Tel. 04230 238
direktion@vs-globasnitz.ksn.at
www.vs-globasnitz.at

Griffen/
VS Grebinj

9112 Markt Griffen 110
Tel. 04233 2251
direktion@vs-griffen.ksn.at
www.vs-griffen.ksn.at

Haimburg –
VS 3 Völkermarkt/
Vobre –
LŠ 3 Velikovec

9111 Haimburg 53
Tel. 04232 7106
direktion@vs-voelkermarkt3.ksn.at
www.vs-voelkermarkt3.ksn.at

Heiligengrab/
Božji grob

9150 Bleiburg - Pliberk Schilterndorf 22
Tel. 04235 2167
direktion@vs-heiligengrab.ksn.at
www.vs-heiligengrab.ksn.at

Klein St. Veit –
VS 4 Völkermarkt/
Mali Šentvid
VS 4 Velikovec

9371 Brückl
Klein St. Veit 7
Tel. 04214 2488
direktion@vs-voelkermarkt4.ksn.at
www.vs-voelkermarkt4.ksn.at 

Kühnsdorf /
Sinča vas

9125 Kühnsdorf - Mitte 74
Tel. 04232 8032/ Fax: 8032-4
direktion@vs-kuehnsdorf.ksn.at
www.vs-kuehnsdorf.ksn.at 

Mittertrixen –
VS 5 Völkermarkt/
Srednje Trušnje –
Velikovec 5

9102 Gattersdorf 34
Tel. 04231 2018 / Fax: 25418
direktion@vs-voelkermarkt5.ksn.at
www.vs-voelkermarkt5.ksn.at

Neuhaus/
Suha

9155 Neuhaus  - Suha 9
Tel. 04356 20433
direktion@vs-neuhaus.ksn.at
www.vs-neuhaus.ksn.at

Rinkenberg – Expositur der VS Bleiburg/
Vogrče – podružnica LŠ Pliber/

9150 Bleiburg - Pliberk Rinkenberg - Vogrče 68
Tel. 04235 2280
direktion@vs-rinkenberg.ksn.at
www.vs-rinkenberg.ksn.at

Ruden/
Ruda

9113 Ruden
Obermitterdorf 50
Tel. 04234 231 Fax: 2314
direktion@vs-ruden.ksn.at
www.vs-ruden.ksn.at

St. Kanzian /
Škocijan

9122 St. Kanzian 
Sternweg 2
Tel. 04239 2473
direktion@vs-st-kanzian.ksn.at
www.vs-st-kanzian.ksn.at 

St. Margarethen ob
Töllerberg  -
VS 6 Völkermarkt/
Šmarjeta pri Velikovcu -LŠ 6 Velikovec

9100 Völkermarkt
St. Margarethen 26
Tel. 04231 2034
direktion@vs-voelkermarkt6.ksn.at
www.vs-voelkermarkt6.ksn.at  

St. Michael bei Bleiburg/
Šmihel pri Pliberku

9143 St. Michael bei Bleiburg –
Šmihel pri Pliberku 29
Tel. 04235 2528
direktion@vs-st-michael.ksn.at
www.gym1.at/vs-stmichael

St. Peter am Wallersberg –
VS 7 Völkermarkt /
Šentpeter na Vašinjah -
LŠ 7 Velikovec

9100 Völkermarkt
Tel. 04232 3311
direktion@vs-voelkermarkt7.ksn.at
www.vs-voelkermarkt7.ksn.at

St. Primus im Jauntal/ Šentprimož v Podjuni

9123 St. Veit im Jauntal – Šentvid v Podjuni
St. Primus 6 - Šentprimož
Tel. 04239 2867
direktion@vs-st-primus.ksn.at
www.vs-st-primus.ksn.at

Schwabegg
Expositur der VS Neuhaus/ Žvabek - podružnica LŠ
Suha

9155 Neuhaus / Suha
Schwabegg 27/ Žvabek 27
Tel. 04356 2345
direktion@vs-schwabegg.ksn.at

Sittersdorf/
Žitara vas

9133 Miklauzhof
Sittersdorf -Žitara vas 40
Tel. 04237 2225
direktion@vs-sittersdorf.ksn.at
www.vs-sittersdorf.ksn.at

Tainach  - VS 8 Völkermarkt/ Tinje – LŠ 8 Velikovec

9121 Tainach 43
Tel. 04239 2789
direktion@vs-voelkermarkt8.ksn.at
www.vs-voelkermarkt8.ksn.at

Untermitterdorf-
Expositur der VS Ruden/ Srednja vas – podružnica LŠ Ruda

9113 Ruden
Untermitterdorf 18
Tel. 04234 8285
direktion@vs-untermitterdorf.ksn.at
www.vs-untermitterdorf.ksn.at

Velikovec 1/
Völkermarkt 1
Franz-Mettinger-Schule

9100 Völkermarkt
Mettingerstraße 16
Tel./ Fax:  04232 2420-11
direktion@vs-voelkermarkt1.ksn.at
www.vs-voelkermarkt1.ksn.at

Öffentliche zweisprachige
Volksschule 24 Klagenfurt/ Javna dvojezična ljudska
šola 24 Celovec

9020 Klagenfurt
Ebentaler Straße 24
Tel. 0463 537-5734
Fax: 344116
direktion@vs-klagenfurt24.ksn.at
www.vs-klagenfurt24.ksn.at

Private VS Hermagoras/ Zasebna LŠ Mohorjeva

9020 Klagenfurt
10.Oktober Straße 25
Tel./ Fax:  0463 56860
sola@mohorjeva.at
www.mohorjeva.at
Glavne šole/Nove srednje šole na območju manjšinskega
šolskega zakona


glavna šola/
nova srednja šola

naslov / tel./ e-pošta

Železna kapla/
Bad Eisenkappel

9135 Bad Eisenkappel 313
Železna kapla
Tel. 04238/205
direktion@hs-bad-eisenkappel.ksn.at
www.hs-bad-eisenkappel.ksn.at

Pliberk/
Bleiburg

9150 Bleiburg/Pliberk
Schulweg 1
Tel. 04235/2074
direktion@hs-bleiburg.ksn.at
www.hs-bleiburg.ksn.at

Dobrla vas/
Eberndorf

9141 Eberndorf/Dobrla vas
Hofbauerstraße 5
Tel. 04236/2215
direktion@hs-eberndorf.ksn.at
www.hs-eberndorf.ksn.at

Grebinj/
Griffen

9112 Griffen 100
Tel. 04233/2269
direktion@hs-griffen.ksn.at
www.hs.griffen.ksn.at

Sinča vas/
Kühnsdorf

9125 Kühnsdorf-Mitte 73
Tel. 04232/8115
direktion@hs-kuehnsdorf.ksn.at
www.hs-kuehnsdorf.ksn.at

Velikovec/
Völkermarkt

9100 Völkermarkt
Friedrich-Schiller-Allee 2
Tel. 04232/2813
direktion@hs-voelkermarkt.ksn.at
www.hs-voelkermarkt.ksn.at

Podklošter/
Arnoldstein

9601 Arnoldstein
Anton Reisinger Straße 1
Tel. 04255/2355
direktion@hs-arnoldstein.ksn.at
www.hs-arnoldstein.ksn.at

Bekštanj/
Finkenstein

9584 Finkenstein
Marktstraße 11
Tel. 04254/2164
direktion@hs-finkenstein.ksn.at
www.hs-finkenstein.ksn.at

Čajna/
Nötsch-Saak

9611 Nötsch
Saak 77
Tel. 04256/2735
direktion@hs-noetsch.ksn.at
www.hs-noetsch.ksn.at

Šentjakob v Rožu/
St. Jakob i.R.

9184 St. Jakob im Rosental 197 /
Šentjakob v Rožu
Tel. 04253/2265
direktion@hs-st-jakob.ksn.at
www.hs-st-jakob.ksn.at

Vrba/
Velden

9220 Velden
Bäckerteichstraße 8
Tel. 04274/2277
direktion@hs-velden.ksn.at
www.hs-velden.ksn.at

Borovlje/
Ferlach

9170 Ferlach/Borovlje
Schulhausgasse 22
Tel. 04227/243173
e-mail: direktion@hs-ferlach.ksn.at
www.hs-ferlach.ksn.at

Šmohor/
Hermagor

9620 Hermagor
Hauptstraße 65
Tel. 04282/2184
direktion@hs-hermagor1.ksn.at
www.hs-hermagor1.ksn.at

HS 3 Hasnerschule Celovec/
Klagenfurt

9020 Klagenfurt
Lidmanskygasse 55
Tel. 0463/537-5468
direktion@hs-klagenfurt3.ksn.at
www.hs-klagenfurt3.ksn.at

HS 6 Celovec/ Klagenfurt

9020 Klagenfurt
Ebentalerstraße 26
Tel. 0463/5375412
direktion@hs-klagenfurt6.ksn.at
www.hs-klagenfurt6.ksn.at

HS 13 Celovec/ Klagenfurt

9073 Viktring
Abstimmungsstraße 31
Tel. 0463/281103
direktion@hs-klagenfurt13.ksn.at
www.hs-klagenfurt13.ksn.at

HS 1 Beljak/
Villach

9500 Villach
Heidenfeldstraße 24
Tel. 04242/34054 -11 Fax: 10
direktion@hs-villach1.ksn.at
www.hs-villach1.ksn.at

PTS Velikovec/
Völkermarkt

  1. Völkermarkt

Mettingerstr. 16
Tel. 04232/2550
direktion@pts-voelkermarkt.ksn.at
www.pts-voelkermarkt.ksn.at

Višje šole na območju manjšinskega šolskega zakona

Višje šole

naslov / tel./ e-pošta

Zweisprachige Bundeshandelsakademie
Klagenfurt

9020 Klagenfurt
Prof.-Janežič-Platz 1
Tel: 0463 - 38 24 00
Fax: 0463 - 38 24 00 33
bhak-klu-zweisprach@lsr-ktn.gv.at
http://www.hak-tak.at

Višja šola za gospodarske poklice Št. Peter

Šentpeter 25
9184 Šentjakob v Rožu
Tel.: 0043 (0) 4253 2750
Fax: 0043 (0) 4253 2750-15
E-Mail: hblawb-stpeter@lsr-ktn.gv.at
Homepage: www.hlw-st.peter.at

BG und BRG für Slowenen

9020 Klagenfurt / Celovec
Prof.Janežič Platz 1
Tel.: +43 [0]463 333 53
Fax: +43 [0]463 333 53 20
bg-klu-slow@lsr-ktn.gv.at
http://cms.bgslo.at

Kako poteka dvojezičen pouk na ljudskih šolah?

Za učenke in učence, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku, je celoten pouk na predšolski stopnji in na vseh štirih stopnjah ljudske šole v približno enakem obsegu nemški in slovenski, torej dvojezičen. Zaradi različnega znanja slovenščine otrok sta notranja diferenciacija in individualizacija pouka neobhodno potrebni.

Za učenke in učence, ki obiskujejo ljudsko šolo na območju manjšinskega šolskega zakona in niso prijavljeni k dvojezičnemu pouku, je pouk samo v nemščini.

Kdo poučuje v dvojezičnih razredih?

V razredih, kjer so vsi učenci in učenke prijavljeni k dvojezičnemu pouku, poučuje učiteljica/ učitelj z dodatno kvalifikacijo za dvojezičen pouk.

V tako imenovanih integriranih razredih, kjer so prijavljeni in neprijavljeni učenci/učenke, poučuje prav tako učitelj/učiteljica z dodatno kvalifikacijo za dvojezičen pouk. V obsegu 10 do 12 ur tedensko je v teh razredih zaposlen/a še učitelj/učiteljica z dodatno kvalifikacijo za timskega učitelja/učiteljico.

Kako poteka pouk slovenščine na glavnih šolah/novih srednjih šolah?

Pouk na glavnih šolah/novih srednjih šolah je v nemščini.

Učenci in učenke, ki so prijavljeni k pouku slovenščine, imajo tedensko štire ure slovenskega jezika kot obvezni predmet. Na podlagi šolske avtonomije ponujajo nekatere nove srednje šole poleg slovenskega pouka tudi še slovenščino kot delovni jezik v posameznih predmetih (npr. v matematiki ali biologiji). Obstaja pa tudi še možnost, da učenci in učenke obiskujejo slovenščino kot izbirni ali prosti predmet.

Ali je prijava k dvojezičnemu pouku oz.pouku slovenščine kriterij za narodno pripadnost?

Prijav k dvojezičnemu pouku oz. pouku slovenščine se nikakor ne sme zlorabljati za opredeljevanje narodne pripadnosti.

Ali je možna prijava k dvojezičnemu pouku oz. pouku slovenščine med šolskim letom?

Prijava k dvojezičnemu pouku oz. pouku slovenščine je možna le ob začetku novega šolskega leta.

Ali je možna odjava od dvojezičnega pouka oz. pouka slovenščine med šolskim letom?

Odjava od dvojezičnega pouka oz. pouka slovenščine je možna le ob koncu šolskega leta.

So možne tudi prijave k dvojezičnemu pouku oz. pouku slovenščine zunaj območja manjšinskega šolskega zakona?

Načeloma imajo pripadniki slovenske narodne skupnosti možnost, da prijavijo svojega otroka na vsaki ljudski šoli na Koroškem. Vendar se dvojezičen pouk izven območja manjšinskega šolskega zakona ponudi le ob zadostnem številu prijav (najmanj 7) in ob dolgotrajnem povpraševanju. V primeru, da ni dovolj prijav, je treba poiskati šolo, ki je dosegljiva in ponuja dvojezično izobrazbo.

Kako lahko starši, ki ne znajo slovensko, podpirajo svojega otroka pri učenju slovenskega jezika?

Važno je, da se otroka opogumi in tudi pohvali. Bistven pogoj za jezikovno napredovanje pa je pozitiven odnos staršev do slovenščine.

Kako lahko starši pomagajo pri slovenskih domačih nalogah?

Načeloma naj bi učiteljice in učitelji dajali take domače naloge, ki jih otroci sami rešijo. Če ni tako, naj se starši obrnejo na učitelja/učiteljico.


Ali učenje slovenskega jezika ovira učenje nemškega jezika?

Številne znanstvene raziskave potrjujejo, da učenje novih jezikov koristi tudi učenju materinščine oz. prvega jezika. Učenje slovenščine ne ovira usvajanja in razvoja nemškega jezika.


Kateri pogoji so najbolj pomembni za uspešno dvo- in večjezičnost?

Najbolj pomembno za uspešno učenje drugih jezikov je dobro učno vzdušje, ki sloni na spoštovanju novega in na pozitivni drži do vsakega jezika.


Kakšne prednosti ima dvo- in večjezična izobrazba?

Sledeče prednosti so dokazane:

• osebna obogatitev
• vzpodbujanje intelektualnih sposobnosti
• dobra podlaga za učenje nadaljnjih jezikov
• odprtost za druge kulture, dežele in ljudi
• kreativnost in fleksibilnost v mišljenju, drži in delovanju
• radovedno in odprto ravnanje z novimi situacijami.

 

http://www.landesschulrat-kaernten.at
http://www.bmukk.gv.at
http://www.bifie.at
http://www.ph-kaernten.ac.at
http://www.oesz.at/
http://www.sloviklik.at
http://mladirod.at
http://www.sova.at
http://mala.sova.at
http://www.zrss.si/slovenscina/dopolnilni_pouk.htm
http://www.zrss.si/slovenscina/dopolnilni_gradiva_izpopolnjevalci.htm
http://bos.zrc-sazu.si
http://www.termania.net/Dictionary.aspx

Zgodovina dvojezičnega pouka na Koroškem

Začetki javnega dvojezičnega pouka na Koroškem so povezani s „Splošno šolsko naredbo za nemške normalne, glavne in trivialne šole v vseh c. kr. dednih deželah“ Marije Terezije (1774). Šolska mreža se je polagoma razvila na celotnem geografskem prostoru, kjer živi slovenska narodna skupnost. V večini ljudskih šol tega ozemlja se je ob nemščini poučevalo tudi v slovenščini, pri čemer pa je do druge polovice 20. stoletja glavna pozornost v okviru jezikovnega izobraževanja veljala posredovanju nemškega jezika otrokom, ki so pred vstopom v šolo znali samo slovensko narečje. Za ta tip ljudske šole se je uveljavil naziv „utrakvistične šole“.

Leta 1848 so v ustavo Avstrijskega cesarstva zapisali enakopravnost narodnosti in pravico do ohranitve in kultiviranja njihovih jezikov v šolah, uradih in javnem življenju. Obe načeli so vključili tudi v državni temeljni zakon o splošnih pravicah državljanov z dne 21. decembra 1867. Glede pouka se je uveljavilo določilo, da morajo biti šole v deželah z več kot enim običajnim jezikov urejene tako, da dobi vsaka narodnost potrebna sredstva za izobraževanje v svojem jeziku, vendar brez prisile naučiti se drugega deželnega jezika. Važna ločnica v zgodovini izobraževanja je bil državni zakon o ljudskih šolah (1869).

V drugi polovici 19. stoletja je razprava o učnem jeziku padla v vrtinec narodnostnih bojev med političnimi predstavniki nemške večine in slovenske manjšine. Tudi konfliktni položaj po prvi svetovni je prispeval k temu, da je vprašanje učnega jezika v osnovnih šolah ostalo sporno. V letih nacionalsocialističnega režima (1938–1945) so slovenščino iz koroških obveznih šol sploh popolnoma izrinili.

Leta 1945 je Provizorična koroška deželna vlada sprejela „Odredbo o novi ureditvi dvojezičnih ljudskih šol v južnem delu Koroške“. Z njo je bilo sprejeto načelo, da naj na natančno določenem ozemlju vse otroke poučujejo v nemškem in slovenskem jeziku. Bistven sestavni del Državne pogodbe o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije z dne 15. maja 1955 so jezikovne pravice slovenske in hrvaške manjšine (7. člen). Pravice vključujejo tudi šolstvo in izobraževanje. Leta 1958 je koroški deželni glavar z uredbo omogočil staršem, da svoje otroke odjavijo od dvojezičnega pouka. Z manjšinskim šolskim zakonom za Koroško (1959) je bila uvedena ureditev, ki prepušča vzgojnim upravičencem odločitev, ali naj njihovi otroci obiskujejo dvojezični pouk ali ne (načelo prijave).

Manjšinski šolski zakon za Koroško je leta 1988 doživel tri bistvene spremembe: v razredih z dvojezičnim poukom je bilo znižano najvišje možno število učenk in učencev, olajšana je bila delitev po učnem jeziku in v razredih, kjer so poleg k dvojezičnemu pouku prijavljenih učenk in učencev tudi učenci, ki imajo samo nemški učni jezik, je bil uveden sistem pouka z dvema učiteljema. Leta 1990 je sledila nadaljnja sprememba: v kolikor obstaja utemeljena potreba po dvojezičnem pouku tudi zunaj področja, kjer je bila slovenska narodna skupina tradicionalno naseljena, je tak pouk možen (na tej osnovi je bila ustanovljena javna dvojezična ljudska šola v Celovcu).

Pomembni mejniki v razvoju šolstva za slovensko narodno skupino in za dvo- in večjezično izobraževalno ponudbo na Koroškem so bili ustanovitev Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence (v Celovcu, 1957), odprtje Dvojezične zvezne trgovske akademije (v Celovcu, 1990) in izgradnja dvojezične Privatne višje šole za gospodarske poklice (v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu, 1989).

Dejstvo je, da se je od srede 19. stoletja v jugovzhodnem delu Koroške, tradicionalnem naselitvenem področju slovenske narodne skupine, jezikovna sestava domačega prebivalstva močno spremenila. K temu so prispevale tudi družbeno-politične razmere in razvoji. Slovenščina je imela v družbi nizek ugled in le sorazmerno majhen del ljudi , ki jim je bila prvi jezik, je do nje razvil pozitiven odnos. Delež slovensko govorečih se je znižal, kar se je v ljudskih šolah posebej poznalo od začetka štirideseth let 20. stoletja. Do sprememb je začelo prihajati v osemdesetih letih, ne nazadnje zaradi političnega razvoja v svetu. Svoje so prispevala tudi znanstvena spoznanja o duševnem razvoju človeka, kajti zgodnje usvajanje dveh ali več jezikov je bilo spoznano kot nekaj pozitivnega. Ta nova tendenca se konkretno kaže v rastočem zanimanju staršev in mladine za dvo- in večjezično vzgojo in izobraževanje.


Inovativne oblike dvojezičnega pouka

Izr. univ.-prof. dr. Vladimir Wakounig


VideoFilm o dvo- in večjezični vzgoji in izobrazbi na območju
manjšinskega šolskega zakona za Koroško.


Teaser1
>> Letno poročilo 2015/2016 - k letnemu poročilu

>> Letno poročilo 2014/2015 - k letnemu poročilu

>> Letno poročilo 2013/2014 - k letnemu poročilu

>> Letno poročilo 2012/2013 - k letnemu poročilu

>> Letno poročilo 2011/2012 - k letnemu poročilu


>> Letno poročilo 2010/2011 - k letnemu poročilu

>> Letno poročilo 2009/2010 - k letnemu poročilu


Offenlegung gem. §§ 24f und §25 Abs. 4 MedienG


Medieninhaber:
Landesschulrat für Kärnten

Herausgeber:

Landesschulrat für Kärnten
Sabine Sandrieser
Tel. 0463/5812-414
E-Mail: sabine.sandrieser@lsr-ktn.gv.at

Postanschrift:
Landesschulrat für Kärnten
10. -Oktober Str. 24
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
E-Mail: office@lsr-ktn.gv.at

fotografije:
HOL Dipl. Päd. Fritz Leopold
fleopold(at)chello.at
Pädagogische Hochschule Kärnten

Design & Programmierung

quer*flug neue medien
Jürgen Müller
Rainweg 5
9065 Ebenthal
Tel. 0650/4446555
E-Mail: office@querflug.at